Optredens

15-12-2019 Het Lichtpunt Kollumerzwaag

Kerstviering op zondagmiddag 15 december 2019 op de Foarwei 111 in “Het Lichtpunt”te Kollumerzwaag. 

 

Kerst is een feest van lichtjes en gezelligheid in donkere dagen en soms ook om iets af te sluiten of een nieuw begin te maken met mensen of misschien met God. 

Het Lichtpunt is voor ons  koor als thuiskomen en we waren er die middag voor de tiende keer! 

Voor dat we om 16.00 uur begonnen met het programma, dronken we als koorleden gezamenlijk  met de aanwezige mensen in een prettige sfeer een kopje koffie of thee. 

Het eerst blokje wat we als koor te gehore  brachten  bestond uit drie liederen en wel: 

’t Is geboren in een kribbe, Klein als een Kindje en Kom allen samen. 

Daarna samenzang  en wel de liederen: Hoe zal ik U ontvangen en Stille Nacht. 

Voordat we het tweede blokje ten gehore zouden brengen vertelde Jaap een mooi  Kerstverhaal. 

 In het tweede blokje zongen wij de volgende liederen: Heel lang geleden,Kijk daar eens die twee en Het geboren Kindje. 

Hierna volgde de Pauze waarin we ook gezamenlijk  het  ‘ Kom allen tezamen’ en ‘ Nu zijt wellekome ‘ zongen. 

Ook tijdens deze Pauze vertelde Jaap een mooie Kerst anekdote. 

Na de Pauze was het derde blokje aan de beurt en wel de volgende liederen:  

Ere zij God-medley, In die donkere nacht en Een vrolijk Kerstfeest. 

Met dat laatste lied  wenste wij als koor tevens een ieder een Gezegend en gezond Kerstfeest en een voorspoedig 2020 toe. 

Wederom samenzang met het lied ’Vol van Pracht met daarop aansluitend het gezamelijke ‘ Ere zij God’. 

Hierna nam Dhr. Nienhuis het woord en bedankte een ieder voor de mooie en fijne middag en wenste een ieder een Gezond en Gezegende Kerst en  2020’ toe! 

Een ieder ging daarna voldaan en met een fijn gevoel weer naar huis. 

Al met al een heel mooie en feestelijke middag voor een ieder. 

 

F.H. 

 

10-12-2019 Kerstviering Leger des Heils Leeuwarden

 

Voor onze koor een bijzonder optreden. Waarom? Een optreden vroeg in de middag op een doordeweekse dag. 

Rond 13.00 was het verzamelen in Waskemeer om vervolgens naar Leeuwarden te gaan om daar een bijdrage te leveren aan de kerstviering in het kerkelijk centrum van het Leger des Heils. 

De ontvangst en verzorging waren prima. We werden bij binnenkomst vriendelijk ontvangen en direct voorzien van een kopje koffie. In de volle zaal zaten de mensen inmiddels te wachten op het beginnen van de dienst. 

Dit gaf ons de gelegenheid om evenals bij andere diensten vooraf een drietal liederen te zingen. 

`t Is geboren in een kribbe, Klein als een kindje en Komt allen samen. 

 

De dienst begon stipt om 14.00 uur. 

De voorganger van het Leger des Heils heette ons en de aanwezige mensen welkom en gaf daarbij globaal aan hoe de middag zou gaan verlopen. 

 

We begonnen met het samen zingen van de liederen Nu zijt wellekome en Er ruist langs de wolken, Vervolgens volgde een gebed en het voorlezen van het kerstevangelie uit Lucas 2. 

Daarna samenzang met aansluitend het tweede optreden van ons koor. 

We zongen: Heel lang geleden, Kijk daar eens die twee en Het geboren kindje. 

Aansluitend pauze. De kelen waren inmiddels aardig droog en de koffie met gebak ging er dan ook goed in. 

Na de pauze ons derde optreden. We zongen Ere zij Zijn naam, Ga maar met ons mee en By Marije. Na dit optreden een “ intermezzo. Dit was een quiz met kaartjes waarop vragen en opdrachten stonden vermeld die we moesten beantwoorden. We werden hierbij verdeeld in groepen van zes personen. Per groep moest je zoveel mogelijk punten zien te  scoren. Voor ons koor was dat een hele opgave. Het resultaat was namelijk een lage score. We kunnen beter zingen. 

 

Na het “intermezzo de tweede pauze met opnieuw een kopje koffie. 

Na de koffie volgde opnieuw samenzang en het laatste optreden van ons koor. 

We zongen: de Ere zij God-medley, In die donkere nacht, en Een vrolijk kerstfeest. 

 

Het zingen van Stille Nacht mocht natuurlijk ook in deze kerstzangdienst niet ontbreken en het werd dan ook samen met de volle zaal gezongen. 

Er werd daarna nog een gedicht voorgelezen en een gebed uitgesproken. 

We ontvingen tot slot de zegen en zongen als afsluiting samen met de zaal nog uit volle borst  

Het Ere zij God. 

Alles overziend kunnen we stellen dat dat het weer een mooie middag was waar over het LICHT van de wereld mochten zingen. Het was fijn om samen te zingen over het Christuskind dat is  geboren om ons te redden en een eeuwig leven te geven. 

AH 

 

30-11-2019 Zang- en promotieavond ‘Light for Nations’ in Ontmoetingskerk Ureterp

Zaterdagavond 30 november 2019.

Wat een geweldig fijne avond beleefden we daar in de Ontmoetingskerk in Ureterp!

We mochten als koor een benefietconcert verzorgen ten bate van Light4Nations, een christelijke organisatie die in 2015 is opgericht door Theo Tolsma en als doel heeft “het ondersteunen van gelovigen in Israël en de Palestijnse gebieden in het uitdragen van het evangelie van Jezus de Messias.”

De stichting ondersteunt evangelisatieprojecten in Israël en organiseert reizen daarheen.

Ook ik mocht begin dit jaar samen met mijn vrouw en nog 46 anderen via deze stichting een onvergetelijke tiendaagse reis naar Israël maken!

Theo heette de ongeveer 125 aanwezigen hartelijk welkom, waarna hij het een en ander, met ondersteuning van een gepast filmpje, over ‘zijn’ organisatie vertelde.

Toen was het de beurt aan ons eerste blokje van vier liederen. Hoewel er een aantal koorleden niet present waren, zongen we de liederen ‘supermooi van toon’ en in een kerk met een prachtige akoestiek!

Aansluitend getuigde Theo van zijn liefde voor Jezus, waaruit als vanzelf zijn geloofsdaden en die van anderen voortkwamen.

Ook zijn vrouw Karin is volop betrokken bij het werk van Light4Nations en ook zij liet tijdens haar getuigenis horen dat zij dat alles deed uit liefde van haar Heer en Heiland.

We zongen nog twee blokjes van elke drie liederen en twee blokjes van elk twee samenzangliederen, onderbroken door een pauze met collecte voor het fijne werk van de stichting.

Het laatste lied dat we met z’n allen zongen was het bekende, vrolijke lied: ‘Glorie, glorie, halleluja’.

Inderdaad: aan Jezus alle eer! J.K.

20-10-2019 De Oerdracht Haulerwijk

Verslag optreden van het “It- Ljochtbeaken” op 20 oktober in de ‘de Oerdracht’ te Haulerwijk.

Het was voor het koor een thuis een thuiswedstrijd. We waren om 9.00 uur aanwezig, maar eerst werden we onthaald op koffie met koek. Om 9.30 uur begon de dienst, maar voor de dienst zongen we als koor twee liederen.

Maak een vrolijk geluid voor de Here
Ik zal er zijn voor jou.

Waarna de dienst begon voorganger was dominee Ineke van den Beukel. Hierna zongen we met zijn allen lied NLB 95: 1,3. De dominee ging ons voor in gebed, daarna zongen met zijn allen lied NLB 195. Waarna we als koor 2 liederen zongen.

De rivier
Het lied van de schepping

De kinderen kregen de gelegenheid om naar de kindernevendienst te gaan, waar we ondertussen als gemeente het lied zongen ‘Wij gaan voor even uit elkaar‘. Dominee las las twee bijbel gedeelten voor Matt. 12: 1-14 en Openbaring 21: 1-3: 9-11. Het thema van de dienst was: De dag van de Heer vieren. In de preek werd hier uitleg aangegeven. Na de preek zongen we als koor de liederen:

Lichtstad
Het hemelse lied

Dominee ging ons voor in dankgebed. Na het gebed werd de collecte gehouden. Als koor zongen we samen met de gemeente het slotlied ‘De wederkomst van
Jezus’, er werd uit volle borst mee gezongen.
Waarna dominee de zegen uitsprak.
Als toegift zongen het koor nog het lied:

De haven van rust.

Al met al een heel fijne dienst.

 

20-09-2019 Bedum Israeldienst

Op vrijdag 20 september gingen we als interkerkelijk Mannenkoor uit Haulerwijk/Waskemeer naar de Maranathakerk  kleinstraat 4 te Bedum  i.v.m. een ‘Israël- avond’. 

De dienst begon om 19.45 uur met samenzang van de psalm 8:1,2,3 en psalm 67 ook  de verzen 1, 2,3. Daarna zongen wij als koor de volgende liederen: – Lichtstad met uw paarlen poorten, God is liefde en Het hemelse lied. 

Hierna volgde de lezing en preek door Tjerko van der Wouden, die ons de vraag stelde of:  Wij ons ook wel eens schaamde voor het evangelie?. 

Wederom samenzang en wel psalm 119: de verzen 34,40 en 42. 

Collecte en Pauze. 

Na de pauze kwamen we voor de tweede keer aan de beurt en we zongen wederom drie liederen: Van de vrede blijf je steeds weer dromen, Hatikva ( Israëlisch volkslied) en ‘Ik zal er zijn voor jou’. 

Nawoord door Tjerko van der Wouden, samenzang van psalm 99: de verzen 1,2 en 8, waarna ds B.Bakker ons voor ging in gebed. 

Daarna zong het koor de volgende drie liederen:  De rivier, Er is geen plaats en De haven van rust. 

Sluiting door ds. B.Bakker gevolgd door het slotlied Psalm 150 de verzen 1 en 2. 

We hebben het lied ‘Do Lord’ gezongen als toegift en gingen nadat we de zegen ontvangen hadden weer op weg naar huis. 

Al met al een: Mooie avond met veel blijde mensen!.  

 

30-04-2019 Optreden Sinnehiem Haulerwijk

Verslag van het optreden van ons koor T lochtbeaken in de Zwaai in Sinnehiem Haulerwijk op dinsdag 30 april om 19.30 uur [ de 10de keer ].

Het programma:

Blok 1, gezongen 101 Het hemelse lied  , 106 In de stille binnenkamer ,63 Wil je van zonden en schuld….

Samenzang ,Welk een vriend is onze Jezus vers 1 2 3

Blok 2, 99 Maak een vrolijk geluid voor de Heer , 92 De rivier , 11 ,Glorie Hallelua ,

Pauze:

Voor de Pauze leest Jaap een gedicht voor.

Blok 3,  97 Het lied van de schepping , 75 ,Ik zal er zijn , 110 ,Hij is er altijd voor jou ,

Samenzang :

15 , Ik wil zingen van mijn Heiland ,1 ,3 ,4 .

Blok 4 , 54 God is de liefde ,114 ,De haven van rust , 105 , Ik zal er zijn voor jou ,

Jaap heeft de avond afgesloten met een gedicht en wenst ieder wel thuis. En fijne zomervakantie.

 

14-04-2019 Lichtpunt Kollumerzwaag

Verslag optreden Lichtpunt te Kollumerzwaag 14 april 2019
Stichting maatschappelijke opvang en ontmoeting Lichtpunt biedt mensen vanuit een christelijke levensovertuiging
onderdak en dagbesteding aan mensen die dat nodig hebben en we zingen altijd graag in Kollumerzwaag.
Altijd? Ja want het is alweer de negende keer dat we er optreden Voor december staat de tiende keer alweer gepland.

De zaal is gezellig vol en en we worden gastvrij ontvangen met een kop thee of koffie .
Klokslag vier uur is het dan zo ver de heer Castelein heet iedereen, en het koor in het bijzonder,  hartelijk welkom en houdt een kleine inleiding .

We beginnen met het zingen van  “Het  hemelse Lied”  en iedereen luistert aandachtig.
Voor we met de samenzang beginnen brengen we nog “in de stille binnenkamer” en  “Wil je van zonde en schuld zijn verlost” ten gehore.
Met de samenzang zingt iedereen uit volle borst mee “Welk een vriend is onze Jezus”  .
Dan zijn we aan het tweede blok toe wat bestaat uit drie liederen , en  iedereen klapt en zingt voor zover ze bekent
zijn mee.

Hierna leest Jaap onze dirigent en accordeonist  een gedicht voor en is het pauze.

Na de pauze gaan we op dezelfde voet verder in een geweldige sfeer  en is er ook een  lied  bij waar een ieder die dat wil zich bij het koor mag aansluiten en met het koor mag meezingen en dat waren er best nog veel.
Jaap leest nog een laatste gedicht en dan is het tijd voor een laatste samenzang “Lichtstad met uw paarlen poorten ”  een lied vol overgave door iedereen  meegezongen.

De heer Castelein  bedankt iedereen die aan deze middag hebben meegewerkt  in het bijzonder de vrijwilligers van de diaconie  van Haulerwijk die voor de koffie en thee zorgden en ook het koor werd niet vergeten.

Al met al een mooie middag  en alles tot Gods lof!

AM

 

24-03-2019 VGKN Frieschepalen

Optreden van het “It – Ljochtbeaken” in Frieschepalen opzondag 23 maart 2019.

Voor onze koorleden deze zondagmorgen een optreden dicht in de buurt van Haulerwijk.

Dus niet te vroeg op staan.

Rond 09.00 uur was het verzamelen in de kerk van Frieschepalen waar de koffie klaar stond en we ons rustig konden voorbereiden op ons optreden.

Het was voor ons koor het eerste optreden in Frieschepalen.

Evenals in de andere kerken en locaties werd ook hier begonnen met het zingen van een drietal liederen voor de dienst. “Ik wil wat met u praten Heer”,” In de stille binnenkamer” en “Wil je van zonden en schuld zijn verlost”.

De dienst werd begonnen met het lezen van de afkondigingen door de ouderling van dienst.

Hierna volgden Stil gebed, Votum en Groet met aansluitend het zingen van het Klein Gloria.

Vervolgens was het koor aan de beurt. We zongen , met een tussentijdse onderbreking van gemeentezang, een vijftal liederen.

Na de optredens vertrokken de kinderen naar de nevendienst en volgden de schriftlezing en de verkondiging. De predikant sprak over de verschrikkelijke dingen die ins ons land en in de wereld gebeuren en wat mensen elkaar aan kunnen doen. Wil God dit? Nee , Hij wil dat wij zijn weg volgen en dat we kijken naar de rol die wij daarin zelf kunnen spelen. Samenvattend: Zoek steeds het Koninkrijk van God”. Volg je die weg dat zult u leven , eeuwig leven bij de Heer.

Na de verkondiging volgde opnieuw koorzang met tussentijds gemeentezang.

De dienst werd tot slot afgesloten met een dank en voorbedegebed, gevolgd door de collecte ,de heenzending met het zegenlied.

Als toegift zongen koor en gemeente nog samen de liederen

“Glorie, glorie , halleluja” en “Dit is de dag”.

Samenvattend: Opnieuw een dienst waarin gemeente en koor samen konden uitspreken- en zingen welke weg wij moeten gaan.

A.H.

‘Berchhiem’ Bergum

PKN Surhuizum