Optreden van het “It-Ljochtbeaken” in de kerkdienst van het verzorgingshuis “Berchhiem” in Bergum op zondag 3 maart 2019.

We reisden op deze regenachtige zondag om 15.00 uur af om als koor onze medewerking te verlenen in de kerkdienst om 16.00 uur in de kerk dienst van verzorgingshuis “Berchhiem” in Bergum. We moesten wel even zoeken om de goede in gang te vinden, maar we troffen buiten een bereidwillige medewerkster aan , die ons met wat hindernissen de weg wees.

Er was behoorlijk wat belangstelling. Voor de dienst zongen we twee liederen.

Hij is er altijd voor jou!
Maak een vrolijk geluid voor de Here.

We werden welkom geheten door de voorganger in deze dienst Ds. Joris Groenevelt. De Ds. vertelde dat hij slecht ziende was en het bij het lezen en in de preek wel eens wat kon haperen, maar dan wisten we waar het van kwam. We zongen met zij allen aanvangslied Psalm 81: 1.2 en 5. Waarna er gelegenheid was voor een stil gebed, de voorganger sprak de Bemoediging en de Groet uit, hierna volgde het gebed.

Als koor zongen we nu drie liederen.

Het hemelse lied.
In de stille binnenkamer.
Wil van zond’en schuld zijn bevrijd.

Er werden twee bijbel gedeelten voorgelezen. Psalm 13 en Mattheus 27: 45-50. Voor de verkondiging zongen we nog met zijn allen Gezang 182:3 en 6. De verkondiging ging over de twee voorgelezen Bijbelgedeelten. De uitleg was van het donker naar het licht, waar in het begin van de psalm de dichter zich zich door de Heer vergeten voelt, maar op het einde psalm uitroept ik vertrouw op Uw liefde, wat ook van toepassing is op het tweede voorgelezen Schriftgedeelte. Een mooie toepassing op de twee voorgelezen schrift gedeelten.

Het koor kreeg weer de gelegenheid om drie liederen te zingen.

Wij binne’n koar en wy sjonge sa graach.
De rivier
Lichtstad met uw paarlen poorten.

Na het zingen van het koor werd het dankgebed uitgesproken en de collecte gehouden.

Als koor zongen we tenslotte nog 3 liederen.

God is de liefde.
De haven van rust.
Ik zal er zijn voor jou

Na ons optreden werd nog met allen Gezang 427: 7 en 8 gezongen. Hierna volgde de Zegen. Het was een fijne gezellige dienst.

Na de dienst werd ons nog koffie aangeboden waarna we huiswaarts gingen in regenachtig weer.